Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Zápis do prvního ročníku

Zápis do 1. ročníku - 2023-24.pdf

Informace ke zveřejnění výsledků zápisu do 1. ročníku a možnosti nahlížení do spisu

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy do 30 dnů od podání žádosti o přijetí.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí, který bude vyvěšen na úřední desce před školou a současně na webových stránkách školy. Žáci jsou evidováni podle registračních čísel, která jim byla přidělena u zápisu.

O nepřijetí dítěte informujeme zákonné zástupce písemně doporučeným dopisem.

Dne 25. 5. 2023 od 8:00 do 15:00 hodin se mohou v kanceláři školy zákonní zástupci seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

Zápis do 1. ročníku základní školy a do školy speciální pro školní rok 2023/2024 se bude na Základní škole a Praktické škole, Jičín konat:

27. 4. 2023 od 14:00 do 17:00 hod.
28. 4. 2023 od 13:00 do 15:00 hod.

U zápisu je nutné předložit doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte, žáka nebo k jeho odkladu povinné školní docházky.

K zápisu do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Žádost o odklad povinné školní docházky: Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o 1 rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žádost musí být doložena dvěma doporučeními:

  • jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog
  • druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

 formulář ke stažení zápis do 1. ročníku.doc

 

 

 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2023 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.