Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Zápis do prvního ročníku

Zápis do 1. ročníku základní školy a do školy speciální pro školní rok 2024/2025 se bude na Základní škole a Praktické škole, Jičín konat:

18. 4. 2023 od 14:00 do 17:00 hod.
19. 4. 2023 od 13:00 do 15:00 hod.

U zápisu je nutné předložit doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte, žáka nebo k jeho odkladu povinné školní docházky.

K zápisu do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Děti se dostaví k zápisu v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce dítěte, který s sebou přinese:

  1. rodný list dítěte
  2. v případě dítěte cizince i vízový doklad, kterým prokáže oprávněnost pobytu dítěte na území v ČR a na jaké adrese (potvrzení ubytovatele, nájemní smlouva)
  3. občanský průkaz zákonného zástupce, v případě cizinců doklad, kterým prokáží oprávnění dítě zastupovat (občanský průkaz, pas), doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Žádost o odklad povinné školní docházky: Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o 1 rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žádost musí být doložena dvěma doporučeními:

  • jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog
  • druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

 formulář ke stažení zápis do 1. ročníku.doc

Informace ke zveřejnění výsledků zápisu do 1. ročníku a možnosti nahlížení do spisu

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy do 30 dnů od podání žádosti o přijetí.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí, který bude vyvěšen na úřední desce před školou a současně na webových stránkách školy. Žáci jsou evidováni podle registračních čísel, která jim byla přidělena u zápisu.

O nepřijetí dítěte informujeme zákonné zástupce písemně doporučeným dopisem.

Dne 17. 5. 2024 od 8:00 do 15:00 hodin se mohou v kanceláři školy zákonní zástupci seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

 

 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.