Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Učební plány

Název oboru Kdo vydal učební dokumenty Pod číslem jednacím Platnost od
Školní vzdělávací program „Škola pro žáky, žáci pro život“
- platnost pouze pro žáky 2. stupně
Základní škola,
Jičín, Soudná 12
ZŠ 867/07,
79-01-C/01,
Základní škola
1. 9. 2007
Školní vzdělávací program „Učíme se krok za krokem“, Díl I. Základní škola,
Jičín, Soudná 12
ZŠ 90/17
79-01-B/01,
Základní škola speciální
1. 9. 2017
Školní vzdělávací program „Učíme se trochu jinak“,
Díl II.
Základní škola,
Jičín, Soudná 12
 ZŠ 51/17,
79-01-B/01
Základní škola speciální
1. 9. 2017
Školní vzdělávací program školní družiny Pojď si s námi hrát a svět poznávat… Základní škola,
Jičín, Soudná 12
ZŠ 860/07 1. 9. 2007
Školní vzdělávací program „Učíme se pro život I" Základní škola a Praktická škola, Jičín ZŠ 382N/15,
78-62-C/01,
Praktická škola
1. 9. 2015
Školní vzdělávací program „Učíme se pro život II" Základní škola a Praktická škola, Jičín ZŠ 383N/15,
78-62-C/02,
Praktická škola
1. 9. 2015
Školní vzdělávací program “Školák“ Základní škola a Praktická škola, Jičín ZŠ 535/16,
79-01-C/01,
Základní škola
1. 9. 2016
Školní vzdělávací program přípravného stupně ZŠS - "Těšíme se do školy" Základní škola,
Jičín, Soudná 12
ZŠ 536/16
Přípravný stupeň
1. 9. 2016

 

I. Školní vzdělávací program "ŠKOLÁK"

Program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání část D vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výchova a vzdělávání žáků je organizováno tak, aby byly respektovány všechny individuální zvláštnosti žáků, ale také pedagogické, psychologické, hygienické a bezpečnostní požadavky. Důraz je kladen na požadavky speciálně pedagogické, individuální přístupy k žákům a na jejich maximální začlenění do společnosti.

Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytovat spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného na situace blízké životu, na další vzdělávání a praktické jednání. Zohledňujeme rozdílné schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám přicházejí.

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty + DČD Celkem za oblast Z toho DČD
1. 2. 3. 4. 5.      
Jazyková komunikace Český jazyk a lit. 7+2 7+2 7+2 6+1 6+1 33+8 41 8
Cizí jazyk 0 0 3 3 3 9 9 0
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 4+1 4+1 4+1 20+3 23 3
Informační a komunikační technologie Informatika 0 0 0 0 0 1 1 0
Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2 0 0 6 12 0
Vlastivěda 0 0 0 2 1 3
Přírodověda 0 0 0 1 2 3
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 12 0
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 0
Člověk a svět práce Pracovní výchova 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 5+5 10 5
Celková povinná časová dotace  -----  21 21 25 25 26 104+14 118 14

 

II. Školní vzdělávací program UČÍME SE PRO ŽIVOT I.

Praktická škola jednoletá umožňuje získat střední vzdělání žákům s různým stupněm mentálního postižení - s těžkým mentálním a středně těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem.

Svým pojetím koncepčně navazuje na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální.

Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky.

Prioritou naší školy je v maximální možné míře rozvíjet osobnost žáků, vést je k samostatnosti a komunikaci s okolím, docílit jejich integraci do společnosti. Cílem je nácvik dovedností a návyků z oblasti sebeobsluhy, nácvik maximální možné samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob, dále nácvik dovedností a jednoduchých činností z oblasti rodinné výchovy, vaření a šití, tedy především zvýšení kvality života absolventů.

Vzdělávací oblast Předmět Počet hodin za týden
Jazyková komunikace Jazyková komunikace 3+1
Matematika Matematika 2
Informační a komunikační technologie Informatika 1
Člověk a společnost Člověk a společnost 1+1
Umění a kultura Hudebně pohybová výchova 2+1
Výtvarná výchova
Dramatická výchova
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3+1
Tělesná výchova
Zdravotní tělesná výchova
Odborné činnosti Rodinná výchova 3+1
Práce v domácnosti 3+1
Předprofesní příprava 6
Celková týdenní časová dotace 30

 

III. Školní vzdělávací program „Škola pro žáky, žáci pro život“

Motivační název Školního vzdělávacího programu „Škola pro žáky, žáci pro život“ vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho přílohy pro lehké mentální postižení. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytovat spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám přicházejí při neúspěchu v klasické ZŠ.

V 1.-3. ročníku, tj. v 1. období prvního stupně, se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci, vytváříme kladný vztah ke školnímu prostředí a snažíme se o zachycení a rozvoj každého drobného pokroku v rozvoji jeho osobnosti. Upevňujeme u žáků základní hygienické návyky a vytváříme návyky sociální, vedeme žáky ke schopnosti komunikovat s okolím a srozumitelně se vyjadřovat. Ve 2. období prvního stupně, tj. ve 4.-5. ročníku, si žáci upevňují nový osvojený styl práce a jsou vedeni k získávání sebedůvěry při práci ve škole.

Na druhém stupni se zaměřujeme na rozvoj žáků v oblasti poznávací, sociální, emocionální i volní. Rozvíjíme u žáků pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti, vedeme je k pozitivnímu vztahu k práci. Učí se pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k profesní orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře integrovali ve společnosti. Pomocí prvků činnostního učení ukazujeme žákům, jak získané vědomosti uplatní v praktickém životě.

Novinkou ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je zařazení předmětu cizí jazyk od 6. ročníku. Žákům se dostává základů cizího jazyka. Vyučující se zaměřují na konverzaci a odstranění zábran při komunikaci v cizí řeči. Žákům se zlepšuje jejich postavení na trhu práce.

Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií, učíme je základům práce s osobním počítačem tak, aby si osvojili obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni.

Učitelé vyhledávají žáky s hudebním, výtvarným, pohybovým i jiným nadáním a pomáhají jim rozvíjet jejich zájem v rámci zájmových kroužků. V podchycení zájmu žáků o určitou oblast a v rozvíjení jejich přirozeného talentu vidíme možnost, jak posílit žákovo sebevědomí a jak orientovat jeho snahu pozitivním směrem.

Za podpory speciálně pedagogických metod navozujeme takové učební situace, ve kterých může žák zažít úspěch a radost z pochvaly.

Žáci, kteří navštěvují a budou navštěvovat naši školu, získají kvalitní vzdělávací péči, nebudou se bát případných neúspěchů, budou cítit přátelské prostředí a dovedností a návyků u nás získaných plně využijí v praktickém životě.

1. stupeň

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník
1. 2. 3. 4. 5.
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7 7 7+1 6+1 6+1
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 4+1 5 5
Informační a komunikační Informatika --- --- --- 1 1
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 2 2 2+1 3+1 3+1
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1
Člověk a zdraví Tělesná výchova 3 3 3 3 3
Člověk a svět práce Pracovní vyučování 3 3 3+1 3 3+1
Celkem povinná časová dotace 21 21 25 25 26

2. stupeň

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník
6. 7. 8. 9.
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 5+3 5+1 5+1 4+1
Anglický jazyk 1 1 1 1
Matematika a její aplikace Matematika 5 5 5 5+2
Informační a komunikační Informatika 1 1 1 1
Člověk a společnost Dějepis --- 1 1 1
Občanská výchova 2 1 1 1
Člověk a příroda Fyzika --- 1 1 1
Chemie --- --- --- 1
Přírodopis 1 2 2 1
Zeměpis --- 1 1 1
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 1
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 1 --- 1 ---
Tělesná výchova 3 3 3 3
Člověk a svět práce Pracovní vyučování 5+1 5+1 5+1 5+1
Celkem povinná časová dotace 30 30 31 31

 

IV. Školní vzdělávací program „Učíme se krok za krokem“

Motivační název Školního vzdělávacího programu „Učíme se krok za krokem“ vychází z koncepce RVP ZŠS, I. díl. Cíle základního vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením reprezentují předpokládaný směr vzdělávání, ve kterém se usiluje o utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetenci žáků. Vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností a velmi opožděnému psychomotorickému vývoji jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny omezeným možnostem žáků.

K dosažení cílů vzdělávání směřuje systém záměru, konkrétních úkolů, činností, metod, prostředků a aktivit. Snahou je dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich života s přihlédnutím k možnostem daným povahou a stupněm postižení.

V 1. – 3. ročníku, tj. v 1. období 1. stupně, se zaměřujeme na rozvíjení rozumových schopností žáků, na vytváření dovedností a návyků nezbytných pro osvojení základů čtení, psaní a matematiky a na rozvíjení pracovních dovedností žáků a jejich motoriky. Žáci jsou soustavně vedeni k aktivnímu vnímání, ke koncentraci pozornosti a ke zdokonalování analyticko-syntetické činnosti v oblasti vnímání a myšlení. Značná pozornost je věnována tělesné výchově žáků a rozvíjení jejich tvořivých schopností a hudebního projevu. Výchovná a vzdělávací činnost se uskutečňuje zpočátku ve formě didaktických her, nejlépe v přirozeném prostředí na vycházkách, na hřišti a při manipulaci se skutečnými předměty. Ve 4. – 6. ročníku, tj. v 2. období 1. stupně, dále rozvíjíme kognitivní schopnosti žáků, jejich kladné osobnostní vlastnosti a vztahy, prohlubujeme a upevňujeme jejich dovednosti a návyky získané v 1. období 1. stupně a po všech stránkách pečujeme o jejich psychický a fyzický rozvoj.

V 7. – 10. ročníku, tj. na 2. stupni, dále systematicky a cílevědomě rozvíjíme rozumové schopnosti žáků, jejich emocionální i volní vlastnosti i jejich pohybové dovednosti, jako předpoklad dalšího rozvoje. Důraz klademe na osvojování takových vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní, aby se co nejlépe orientovali v okolním prostředí, zapojili se do každodenního praktického života a stali se pokud možno samostatnými a co nejméně závislými na péči svého okolí. Žáci by měli být vybaveni takovými dovednostmi a návyky společenského chování, aby komunikace s veřejností byla pokud možno bezkonfliktní a napomáhala jejich integraci do společnosti nepostižené populace.

Výchovná a vzdělávací činnost se uskutečňuje metodou skupinového nebo individuálního přístupu k žákům. Probíhá převážně formou didaktických her. U žáků se podněcuje vnímání a rozvíjí jednotlivé schopnosti také pomocí variabilních stimulačních programů a netradičních výukových technik (snoezelen, bazální stimulace, míčkování, aj.). Žáci si osvojují kompetence také prostřednictvím pobytu venku a poznávacích vycházek do okolí školy. Účastní se všech akcí, výletů a soutěží školy. Navštěvují kulturní a společenské akce. Sociální integrace probíhá v rámci možností jednotlivých žáků.

Dlouhodobý projekt „Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok“ je zakomponován do ŠVP a prolíná se do všech deseti ročníku. Je realizován společně s žáky Základní školy praktické – 1. stupeň. Spolupráce a integrace žáků školy speciální a školy praktické se osvědčila již v minulých letech, a proto chceme v tom i nadále pokračovat v rámci dlouhodobých projektů.

Učební plány - Školní vzdělávací program "Učíme se krok za krokem" č.j. ZŠ 543/10 s platností od 1.9.2010:

1. stupeň

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jazyková komunikace Čtení 2+1 2+1 3 3 3 3
Psaní 1+1 1+1 2 2 2 2
Řečová výchova 2 2 2 2 2 2
Matematika a její aplikace Matematika 1 1 3 3 3 3
Informační a komunikační technologie Informatika --- --- --- --- 1 1
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 2 2 3 3 3 3
Umění a kultura Hudební výchova 2 2 2 2 2 2
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1
Člověk a zdraví Tělesná výchova 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1
Člověk a svět práce Člověk a svět práce 3 3 3 4 4 4
Celkem povinná časová dotace 20 20 21 24 25 25

2. stupeň

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník
7. 8. 9. 10.
Jazyková komunikace Čtení 3 3 3 3
Psaní 2 2 2 1+1
Řečová výchova 1+1 1+1 1+1 1+1
Matematika a její aplikace Matematika 3 3 3 3
Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 1 1
Člověk a společnost Člověk a společnost 2 2 2 2
Člověk a příroda Člověk a příroda 3 3 3 3
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1+1
Výtvarná výchova 1 1 1 1
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví --- --- 1 1
Tělesná výchova 3+1 3+1 3+1 3+1
Člověk a svět práce Člověk a svět práce 5 5+1 6 6
Celkem povinná časová dotace 27 28 29 30

 

V. Školní vzdělávací program „Učíme se trochu jinak“

Motivační název Školního vzdělávacího programu „Učíme se trochu jinak“ vychází z koncepce RVP ZŠS, II. díl. Cíle vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami reprezentují předpokládaný směr vzdělávání, ve kterém se usiluje o utváření a rozvíjení elementárních klíčových kompetencí žáků. Vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností, opožděnému psychomotorickému vývoji a časté stagnaci a regresu vývoje, jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny individuálním zvláštnostem žáků. Tito žáci mají tak závažné mentální postižení zpravidla spojené i s dalšími závažnými poruchami motoriky, komunikačních schopností a dalším zdravotním omezením, že je nutné, aby byli vzděláváni na základě upraveného vzdělávacího programu.

Vzdělávání má nejen jiný obsah, ale také metody práce a vyžaduje speciálně upravené podmínky odpovídající potřebám žáků a závažnosti jejich postižení. Jedná se o variabilní výukový proces, který probíhá s využitím netradičních speciálních metod a napomáhá překonávat bariéry, které jsou dány specifickými možnostmi žáků. Typické je individualizované vyučování. Vnitřní členění našich tříd nevychází z věkových charakteristik žáků, ale z úrovně jejich individuálních schopností a potřeb, které jsou určující pro obsah vzdělávání. Výuka je rozdělena do tzv. bloků – střídání výuky a relaxace s nutným polohováním, které odpovídá možné zátěži jednotlivých žáků. Pro každého žáka je nutné stanovit individuální vzdělávací plán, který vychází ze vzdělávacího programu.

Vzdělávací program pro žáky s těžkými formami mentálního postižení je plně prostupný se vzdělávacím programem pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a v případě akcelerace vývoje rozumových schopností žáka je možné převedení do jiného vzdělávacího programu. Žáci s hlubokým mentálním postižením, kterým bylo stanoveno plnění školní docházky jiným způsobem, jsou vzděláváni rovněž dle individuálního vzdělávacího plánu sestaveného v souladu s tímto školním vzdělávacím programem.

K dosažení cílů vzdělávání směřuje systém konkrétních úkolů, činností, metod, prostředků a aktivit. Snahou je dosažení optimálního rozvoje psychických funkcí a osobnosti žáků a zvýšení kvality jejich života. Primární je vždy stupeň a závažnost postižení žáků.

V 1. – 10. ročníku se zaměřujeme na rozvíjení rozumových schopností žáků, na vytváření elementárních dovedností a návyků ve všech vzdělávacích oblastech. Žáci si velmi pozvolna a vysoce individuálně rozvíjejí psychické funkce zejména pozornost, paměť a kompetence v oblasti percepce a praktických dovedností. Úspěšnost bude vždy u jednotlivých žáků odlišná.

Primární je u žáků vzhledem k závažnosti postižení volit vysoce individuální přístup a nejvyšší míru podpůrných opatření (snížený počet žáků ve třídě, personální zabezpečení, zajištění specifického vybavení a pomůcek, speciálně pedagogické metodiky – alternativní a augmentativní formy komunikace, stimulační programy, vzdělávání dle individuálních vzdělávacích plánů, aj.).

V průběhu povinné školní docházky si žáci osvojují kompetence v oblasti hygieny, sebeobsluhy a stravování. Intenzivní péčí si upevňují a rozvíjejí motorické dovednosti, pohybovou samostatnost. Individuálně získávají elementární vědomosti, dovednosti, návyky a jistou míru samostatnosti a soběstačnosti. Každá osvojená dovednost jim zvyšuje kvalitu života. Prostřednictvím výtvarných a pracovních dovedností si žáci rozvíjí své zájmy, estetické cítění, hudební schopnosti a nejjednodušší pracovní dovednosti. Při výuce je primární zajistit pohodovou atmosféru a stabilní prostředí. Základem je pocit jistoty a bezpečí jako prostředek k vytváření sociálních vztahů a rozvoje osobnosti žáka. Dle možností žáků je snaha o jejich aktivní zapojení do dění třídy, začlenění do kolektivu – reakce na pokyny, spolupráce s dospělým.

Žáci jsou permanentně vedeni k aktivnímu vnímání, ke koncentraci pozornosti a k reakcím na bazální podněty. Učí se prostřednictvím specifických metod a výukových postupů zlepšit v oblasti vnímání a překonávaní komunikačních bariér. Značná pozornost je věnována adaptaci na školní prostředí, režim dne a na schopnost postupně vyjadřovat přání a potřeby (volba alternativního komunikačního systému).

Výchovná a vzdělávací činnost se uskutečňuje metodou skupinového nebo individuálního přístupu k žákům. Probíhá převážně formou didaktických her. Tomu odpovídá prostorové a materiální vybavení tříd. Je zde značná potřeba relaxace a polohování během dne, nezávisle na výukovém plánu. U žáků se podněcuje vnímání a rozvíjí jednotlivé schopnosti také pomocí variabilních stimulačních programů a netradičních výukových technik (snoezelen, bazální stimulace, míčkování, aj.). Žáci si osvojují kompetence také prostřednictvím pobytu venku a poznávacích vycházek do okolí školy. Účastní se všech akcí, výletů a soutěží školy. Navštěvují kulturní a společenské akce. Sociální integrace probíhá v rámci možností jednotlivých žáků.

Dlouhodobý projekt „Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok“ je zakomponován do ŠVP a prolíná se do všech deseti ročníků. Je realizován společně s žáky Základní školy praktické – 1. stupeň. Spolupráce a integrace žáků školy speciální a školy praktické se osvědčila již v minulých letech.

Učební plány - Školní vzdělávací program "Učíme se trochu jinak“ č.j. ZŠ 544/10 s platností od 1.9.2010:

1. – 10. ročník

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Celkem předměty + DČD Celkem za oblast Z toho DČD
Člověk a komunikace Rozumová výchova 30 30 0
Řečová výchova 20 20 0
Člověk a jeho svět Smyslová výchova 40+10 50 10
Umění a kultura Hudební výchova 10+10 20 10
Výtvarná výchova 10 10 0
Člověk a zdraví Pohybová výchova 20 20 0
Zdravotní tělesná výchova 40 40 0
Člověk a svět práce Pracovní vyučování 20 20 0
Celkem povinná časová dotace 210 210 20

 

VI. Charakteristika přípravného stupně základní školy speciální

Přípravný stupeň (PS) je součástí základní školy speciální. Přípravný stupeň poskytuje přípravu na vzdělávání pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Příprava na vzdělávání v PS respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí v době před nástupem k povinnému vzdělávání. Do přípravného stupně je možné zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku. Pokud je dítěti povolen odklad školní docházky, může navštěvovat přípravný stupeň až tři roky. Program přípravného stupně je sice koncipován v rozsahu jednoho roku, ale děti jej mohou podle vlastních individuálních možností a schopností absolvovat za 1-3 roky. Vzdělávání v PS je v rozsahu čtyř hodin denně a zahrnuje potřebnou speciálně pedagogickou péči. Jednotlivé činnosti a dovednosti jsou postupně rozvíjeny a je zvyšována jejich náročnost. Vzdělávání je individualizované, probíhá většinou na základě individuálních vzdělávacích plánů.

Pedagogickou činnost v PS zajišťují minimálně 2 pedagogové-třídní učitel a asistent pedagoga, popř. osobní asistent. Ve třídě může být 4 až 6 dětí.

Přípravný stupeň je zaměřen na:

 • poskytování komplexní speciálně pedagogické péče (psychopedické, somatopedické, a péče o děti s poruchami autistického spektra) – rozvíjení celé osobnosti dítěte, důsledné uplatňování individuálního přístupu ke každému dítěti,
 • poskytování podpůrné atmosféry založené na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte
 • uznání a empatické naslouchání (v první řadě se dítě musí cítit spokojené a v bezpečí a teprve pak se může rozvíjet a efektivně učit),
 • na preferování prožitkového učení a integrovaného učení hrou a činnostmi,
 • motivování dětí k poznávání a učení, poskytování dostatečného množství času k prozkoumávání prostředí, poskytování prožitku úspěchu každému dítěti a příležitosti učit se mnoha způsoby,
 • rozvoj sebeobslužných dovedností a soběstačnosti,
 • rozvoj porozumění a komunikačních schopností a dovedností,
 • pomoc dětem při vytváření prvních kamarádských vztahů,
 • vedení dětí k poznávání a respektování pravidel chování ve škole i mimo ni,
 • vytváření podnětného a dětem blízkého estetického prostředí,
 • úzké propojení předškolního a školního vzdělávání – podpora osvojování dovedností, schopností a znalostí důležitých pro práci ve škole a rozvoj samostatnosti dětí,
 • úzkou spolupráci s rodinou,
 • úzkou spolupráci s SPC.

Vzdělávání v PS není povinné; děti jsou zařazovány na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců a vyšetření a doporučení SPC nebo PPP. Po ukončení přípravy na vzdělávání získávají osvědčení o absolvování příslušného ročníku. Následně jsou zařazovány do nejvhodnější formy vzdělávání – individuální integrace, skupinové integrace v základní škole hlavního vzdělávacího proudu, základní škole praktické nebo v základní škole speciální vždy na základě vyšetření a doporučení poradenského zařízení (nejčastěji SPC) a na základě rozhodnutí rodičů nebo zákonných zástupců.

Vzdělávací oblast

  Předmět Počet hodin týdně
Rozvoj smyslového vnímání a intelektových schopností Smyslová výchova 3 hod.
Rozvoj učebních schopností (rozvoj poznávacích schopností, pozornosti a soustředění), komunikativních, interaktivních a sociálních dovedností (řeč, sociální vztahy, adaptační schopnosti) Rozumová výchova 5 hod.
Rozvoj hrubé i jemné motoriky, relaxace Tělesná výchova 5 hod.
Rozvoj hudebních dovedností, vnímání rytmu a hudby Hudební výchova 3 hod.
Rozvoj sebeobslužných a pracovních schopností a dovedností (hygienické návyky, praktické dovednosti, zručnost) Pracovní a výtvarná výchova 4 hod.
Celkem   20 hod.

 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2019 ZŠ a PrŠ, Jičín

Chvilinku... :-)
O
o
.