Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Učební plány

Název oboru Kdo vydal učební dokumenty Pod číslem jednacím Platnost od
Školní vzdělávací program „Učíme se krok za krokem“, Díl I. Základní škola,
Jičín, Soudná 12
ZŠ 90/17
79-01-B/01,
Základní škola speciální
1. 9. 2017
Školní vzdělávací program „Učíme se trochu jinak“,
Díl II.
Základní škola,
Jičín, Soudná 12
 ZŠ 51/17,
79-01-B/01
Základní škola speciální
1. 9. 2017
Školní vzdělávací program školní družiny Pojď si s námi hrát a svět poznávat… Základní škola,
Jičín, Soudná 12
ZŠ 297/Tom/20 1. 9. 2020
Školní vzdělávací program „Učíme se pro život I" Základní škola a Praktická škola, Jičín ZŠ 382N/15,
78-62-C/01,
Praktická škola
1. 9. 2015
Školní vzdělávací program „Učíme se pro život II" Základní škola a Praktická škola, Jičín ZŠ 383N/15,
78-62-C/02,
Praktická škola
1. 9. 2015
Školní vzdělávací program “Školák“ Základní škola a Praktická škola, Jičín ZŠ 467/22,
79-01-C/01,
Základní škola
1. 9. 2022
Školní vzdělávací program přípravného stupně ZŠS - "Těšíme se do školy" Základní škola,
Jičín, Soudná 12
ZŠ 536/16
Přípravný stupeň
1. 9. 2016

 

I. Školní vzdělávací program "ŠKOLÁK"

Program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Výchova a vzdělávání žáků je organizováno tak, aby byly respektovány všechny individuální zvláštnosti žáků, ale také pedagogické, psychologické, hygienické a bezpečnostní požadavky. Důraz je kladen na požadavky speciálně pedagogické, individuální přístupy k žákům a na jejich maximální začlenění do společnosti.

Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytovat spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného na situace blízké životu, na další vzdělávání a praktické jednání. Zohledňujeme rozdílné schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám přicházejí.

II. Školní vzdělávací program UČÍME SE PRO ŽIVOT I. a II.

Praktická škola jednoletá (ŠVP - UČÍME SE PRO ŽIVOT II.) umožňuje získat střední vzdělání žákům s různým stupněm mentálního postižení - s těžkým mentálním a středně těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem.

Svým pojetím koncepčně navazuje na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální.

Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky.

Praktická škola dvouletá (ŠVP - UČÍME SE PRO ŽIVOT II.) dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky nebo v Praktické škole jednoleté. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i pracovním životě.
Uplatnění absolventů v oboru.

Absolventi praktické školy dvouleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při jednoduchých pracovních činnostech ve zdravotnictví, v sociálních službách, v zemědělství, zahradnictví, ve výrobních podnicích, případně chráněných dílnách.

Prioritou naší školy je v maximální možné míře rozvíjet osobnost žáků, vést je k samostatnosti a komunikaci s okolím, docílit jejich integraci do společnosti. Cílem je nácvik dovedností a návyků z oblasti sebeobsluhy, nácvik maximální možné samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob, dále nácvik dovedností a jednoduchých činností z oblasti rodinné výchovy, vaření a šití, tedy především zvýšení kvality života absolventů.

III. Školní vzdělávací program „Učíme se krok za krokem“

Motivační název Školního vzdělávacího programu „Učíme se krok za krokem“ vychází z koncepce RVP ZŠS, I. díl. Cíle základního vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením reprezentují předpokládaný směr vzdělávání, ve kterém se usiluje o utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetenci žáků. Vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností a velmi opožděnému psychomotorickému vývoji jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny omezeným možnostem žáků.

K dosažení cílů vzdělávání směřuje systém záměru, konkrétních úkolů, činností, metod, prostředků a aktivit. Snahou je dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich života s přihlédnutím k možnostem daným povahou a stupněm postižení.

V 1. – 3. ročníku, tj. v 1. období 1. stupně, se zaměřujeme na rozvíjení rozumových schopností žáků, na vytváření dovedností a návyků nezbytných pro osvojení základů čtení, psaní a matematiky a na rozvíjení pracovních dovedností žáků a jejich motoriky. Žáci jsou soustavně vedeni k aktivnímu vnímání, ke koncentraci pozornosti a ke zdokonalování analyticko-syntetické činnosti v oblasti vnímání a myšlení. Značná pozornost je věnována tělesné výchově žáků a rozvíjení jejich tvořivých schopností a hudebního projevu. Výchovná a vzdělávací činnost se uskutečňuje zpočátku ve formě didaktických her, nejlépe v přirozeném prostředí na vycházkách, na hřišti a při manipulaci se skutečnými předměty. Ve 4. – 6. ročníku, tj. v 2. období 1. stupně, dále rozvíjíme kognitivní schopnosti žáků, jejich kladné osobnostní vlastnosti a vztahy, prohlubujeme a upevňujeme jejich dovednosti a návyky získané v 1. období 1. stupně a po všech stránkách pečujeme o jejich psychický a fyzický rozvoj.

V 7. – 10. ročníku, tj. na 2. stupni, dále systematicky a cílevědomě rozvíjíme rozumové schopnosti žáků, jejich emocionální i volní vlastnosti i jejich pohybové dovednosti, jako předpoklad dalšího rozvoje. Důraz klademe na osvojování takových vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní, aby se co nejlépe orientovali v okolním prostředí, zapojili se do každodenního praktického života a stali se pokud možno samostatnými a co nejméně závislými na péči svého okolí. Žáci by měli být vybaveni takovými dovednostmi a návyky společenského chování, aby komunikace s veřejností byla pokud možno bezkonfliktní a napomáhala jejich integraci do společnosti nepostižené populace.

Výchovná a vzdělávací činnost se uskutečňuje metodou skupinového nebo individuálního přístupu k žákům. Probíhá převážně formou didaktických her. U žáků se podněcuje vnímání a rozvíjí jednotlivé schopnosti také pomocí variabilních stimulačních programů a netradičních výukových technik (snoezelen, bazální stimulace, míčkování, aj.). Žáci si osvojují kompetence také prostřednictvím pobytu venku a poznávacích vycházek do okolí školy. Účastní se všech akcí, výletů a soutěží školy. Navštěvují kulturní a společenské akce. Sociální integrace probíhá v rámci možností jednotlivých žáků.

Dlouhodobý projekt „Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok“ je zakomponován do ŠVP a prolíná se do všech deseti ročníku. Je realizován společně s žáky Základní školy praktické – 1. stupeň. Spolupráce a integrace žáků školy speciální a školy praktické se osvědčila již v minulých letech, a proto chceme v tom i nadále pokračovat v rámci dlouhodobých projektů.

IV. Školní vzdělávací program „Učíme se trochu jinak“

Motivační název Školního vzdělávacího programu „Učíme se trochu jinak“ vychází z koncepce RVP ZŠS, II. díl. Cíle vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami reprezentují předpokládaný směr vzdělávání, ve kterém se usiluje o utváření a rozvíjení elementárních klíčových kompetencí žáků. Vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností, opožděnému psychomotorickému vývoji a časté stagnaci a regresu vývoje, jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny individuálním zvláštnostem žáků. Tito žáci mají tak závažné mentální postižení zpravidla spojené i s dalšími závažnými poruchami motoriky, komunikačních schopností a dalším zdravotním omezením, že je nutné, aby byli vzděláváni na základě upraveného vzdělávacího programu.

Vzdělávání má nejen jiný obsah, ale také metody práce a vyžaduje speciálně upravené podmínky odpovídající potřebám žáků a závažnosti jejich postižení. Jedná se o variabilní výukový proces, který probíhá s využitím netradičních speciálních metod a napomáhá překonávat bariéry, které jsou dány specifickými možnostmi žáků. Typické je individualizované vyučování. Vnitřní členění našich tříd nevychází z věkových charakteristik žáků, ale z úrovně jejich individuálních schopností a potřeb, které jsou určující pro obsah vzdělávání. Výuka je rozdělena do tzv. bloků – střídání výuky a relaxace s nutným polohováním, které odpovídá možné zátěži jednotlivých žáků. Pro každého žáka je nutné stanovit individuální vzdělávací plán, který vychází ze vzdělávacího programu.

Vzdělávací program pro žáky s těžkými formami mentálního postižení je plně prostupný se vzdělávacím programem pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a v případě akcelerace vývoje rozumových schopností žáka je možné převedení do jiného vzdělávacího programu. Žáci s hlubokým mentálním postižením, kterým bylo stanoveno plnění školní docházky jiným způsobem, jsou vzděláváni rovněž dle individuálního vzdělávacího plánu sestaveného v souladu s tímto školním vzdělávacím programem.

K dosažení cílů vzdělávání směřuje systém konkrétních úkolů, činností, metod, prostředků a aktivit. Snahou je dosažení optimálního rozvoje psychických funkcí a osobnosti žáků a zvýšení kvality jejich života. Primární je vždy stupeň a závažnost postižení žáků.

V 1. – 10. ročníku se zaměřujeme na rozvíjení rozumových schopností žáků, na vytváření elementárních dovedností a návyků ve všech vzdělávacích oblastech. Žáci si velmi pozvolna a vysoce individuálně rozvíjejí psychické funkce zejména pozornost, paměť a kompetence v oblasti percepce a praktických dovedností. Úspěšnost bude vždy u jednotlivých žáků odlišná.

Primární je u žáků vzhledem k závažnosti postižení volit vysoce individuální přístup a nejvyšší míru podpůrných opatření (snížený počet žáků ve třídě, personální zabezpečení, zajištění specifického vybavení a pomůcek, speciálně pedagogické metodiky – alternativní a augmentativní formy komunikace, stimulační programy, vzdělávání dle individuálních vzdělávacích plánů, aj.).

V průběhu povinné školní docházky si žáci osvojují kompetence v oblasti hygieny, sebeobsluhy a stravování. Intenzivní péčí si upevňují a rozvíjejí motorické dovednosti, pohybovou samostatnost. Individuálně získávají elementární vědomosti, dovednosti, návyky a jistou míru samostatnosti a soběstačnosti. Každá osvojená dovednost jim zvyšuje kvalitu života. Prostřednictvím výtvarných a pracovních dovedností si žáci rozvíjí své zájmy, estetické cítění, hudební schopnosti a nejjednodušší pracovní dovednosti. Při výuce je primární zajistit pohodovou atmosféru a stabilní prostředí. Základem je pocit jistoty a bezpečí jako prostředek k vytváření sociálních vztahů a rozvoje osobnosti žáka. Dle možností žáků je snaha o jejich aktivní zapojení do dění třídy, začlenění do kolektivu – reakce na pokyny, spolupráce s dospělým.

Žáci jsou permanentně vedeni k aktivnímu vnímání, ke koncentraci pozornosti a k reakcím na bazální podněty. Učí se prostřednictvím specifických metod a výukových postupů zlepšit v oblasti vnímání a překonávaní komunikačních bariér. Značná pozornost je věnována adaptaci na školní prostředí, režim dne a na schopnost postupně vyjadřovat přání a potřeby (volba alternativního komunikačního systému).

Výchovná a vzdělávací činnost se uskutečňuje metodou skupinového nebo individuálního přístupu k žákům. Probíhá převážně formou didaktických her. Tomu odpovídá prostorové a materiální vybavení tříd. Je zde značná potřeba relaxace a polohování během dne, nezávisle na výukovém plánu. U žáků se podněcuje vnímání a rozvíjí jednotlivé schopnosti také pomocí variabilních stimulačních programů a netradičních výukových technik (snoezelen, bazální stimulace, míčkování, aj.). Žáci si osvojují kompetence také prostřednictvím pobytu venku a poznávacích vycházek do okolí školy. Účastní se všech akcí, výletů a soutěží školy. Navštěvují kulturní a společenské akce. Sociální integrace probíhá v rámci možností jednotlivých žáků.

Dlouhodobý projekt „Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok“ je zakomponován do ŠVP a prolíná se do všech deseti ročníků. Je realizován společně s žáky Základní školy praktické – 1. stupeň. Spolupráce a integrace žáků školy speciální a školy praktické se osvědčila již v minulých letech.

V. Charakteristika přípravného stupně základní školy speciální

Přípravný stupeň (PS) je součástí základní školy speciální. Přípravný stupeň poskytuje přípravu na vzdělávání pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Příprava na vzdělávání v PS respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí v době před nástupem k povinnému vzdělávání. Do přípravného stupně je možné zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku. Pokud je dítěti povolen odklad školní docházky, může navštěvovat přípravný stupeň až tři roky. Program přípravného stupně je sice koncipován v rozsahu jednoho roku, ale děti jej mohou podle vlastních individuálních možností a schopností absolvovat za 1-3 roky. Vzdělávání v PS je v rozsahu čtyř hodin denně a zahrnuje potřebnou speciálně pedagogickou péči. Jednotlivé činnosti a dovednosti jsou postupně rozvíjeny a je zvyšována jejich náročnost. Vzdělávání je individualizované, probíhá většinou na základě individuálních vzdělávacích plánů.

Pedagogickou činnost v PS zajišťují minimálně 2 pedagogové-třídní učitel a asistent pedagoga, popř. osobní asistent. Ve třídě může být 4 až 6 dětí.

Přípravný stupeň je zaměřen na:

 • poskytování komplexní speciálně pedagogické péče (psychopedické, somatopedické, a péče o děti s poruchami autistického spektra) – rozvíjení celé osobnosti dítěte, důsledné uplatňování individuálního přístupu ke každému dítěti,
 • poskytování podpůrné atmosféry založené na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte
 • uznání a empatické naslouchání (v první řadě se dítě musí cítit spokojené a v bezpečí a teprve pak se může rozvíjet a efektivně učit),
 • na preferování prožitkového učení a integrovaného učení hrou a činnostmi,
 • motivování dětí k poznávání a učení, poskytování dostatečného množství času k prozkoumávání prostředí, poskytování prožitku úspěchu každému dítěti a příležitosti učit se mnoha způsoby,
 • rozvoj sebeobslužných dovedností a soběstačnosti,
 • rozvoj porozumění a komunikačních schopností a dovedností,
 • pomoc dětem při vytváření prvních kamarádských vztahů,
 • vedení dětí k poznávání a respektování pravidel chování ve škole i mimo ni,
 • vytváření podnětného a dětem blízkého estetického prostředí,
 • úzké propojení předškolního a školního vzdělávání – podpora osvojování dovedností, schopností a znalostí důležitých pro práci ve škole a rozvoj samostatnosti dětí,
 • úzkou spolupráci s rodinou,
 • úzkou spolupráci s SPC.

Vzdělávání v PS není povinné; děti jsou zařazovány na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců a vyšetření a doporučení SPC nebo PPP. Po ukončení přípravy na vzdělávání získávají osvědčení o absolvování příslušného ročníku. Následně jsou zařazovány do nejvhodnější formy vzdělávání – individuální integrace, skupinové integrace v základní škole hlavního vzdělávacího proudu, základní škole praktické nebo v základní škole speciální vždy na základě vyšetření a doporučení poradenského zařízení (nejčastěji SPC) a na základě rozhodnutí rodičů nebo zákonných zástupců.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.