Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Základní škola

Příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola, Jičín byla zřízena Královéhradeckým krajem ZŘIZOVACÍ LISTINOU č.j. 14711/SM/2009 s účinností od 1. 1. 2004.

Příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola, Jičín vykonává činnost základní školy, střední školy, školní družiny a školní jídelny – výdejny. Primárním cílem školy je výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Osobou se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí ten, komu v naplnění jeho vzdělávacích možností brání překážky spočívající zejména v jeho zdravotním stavu nebo životních podmínkách. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření, která napomáhají k překonání překážek ve vzdělávání.

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je myšleno mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Ve škole se vzdělávají žáci pouze na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení. Jsou zde vzděláváni žáci, kteří i přes značné úsilí a podporu  opakovaně ve velkém kolektivu běžné školy selhávají. 

Učitelé maximálně zohledňují individuální zvláštnosti každého dítěte (stupně postižení, temperamentu, psychických  zvláštností, specifických poruch učení ) a sociálního zázemí. Snaží se podpořit aktivní zájem žáků o učení volbou pestrých forem práce, vhodnou motivací a příjemnou atmosférou.

CÍLEM školy je vybavit absolventy  takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které je připraví na vstup do odborného učiliště či praktické školy, kde pak získají potřebnou průpravu k výkonu kvalifikovaného povolání.

Absolventi školy si osvojí základní poznatky ze všeobecně vzdělávacích předmětů, schopnost  sociálně únosného vyjadřování ústní i písemnou formou, potřebné pracovní návyky a podle svých předpokladů rozvíjejí zručnost a fyzickou zdatnost. 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.