Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. v pozdějším znění předpisů platných od 1. 9. 2011, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z metodického pokynu č. j.: 27317/2004-24 a z koncepce ŠPP. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a vybraní pedagogové školy.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci poradenských pracovníků školy vyplývajících z uvedeného zákona je konkretizován ve školním programu pedagogicko-psychologického poradenství. (Věstník MŠMT, 2005).

Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č.116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Členové ŠPP od 1. 9. 2022

výchovný poradce: Mgr. Adéla Flečková pověřena komunikací s rodiči nezletilých žáků, zletilými
žáky a pracovníky školských poradenských zařízení
školní metodik prevence sociálně patologiclých jevů: Mgr. Jana Pavlasová
členové: Mgr. Jolana Zahradníková
ředitel školy: Mgr. Petr Novotný

 

Vedoucí ŠPP od 1. 9. 2022 -  Mgr. Adéla Flečková

Úřední hodiny:

výchovný poradce: Mgr. Adéla Flečková

úterý: 13:00 - 14:00 hod.
čtvrtek: 10:30 - 11:30 hod.
 
metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Jana Pavlasová
středa:  11:30 -  12:30 hod.
 
Kabinet vedoucího ŠPZ:
místnost č. 2 - sborovna - 1. patro hlavní budova

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.