Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Snoezelen

Cílem projektu je zvýšení kvality života a rozvoj osobnosti dětí se středním a těžší mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím vědomě zvolené a řiditelné nabídky primárních podnětů v příjemné, pohodové a bezpečné atmosféře, bazální aktivace dětí s těžším mentálním postižením, zaměřená na smyslové vnímání a smyslovou zkušenost pomocí světla, zvuků, pocitů, vůní a chuti.

Spojení snoezelen vzniklo ze dvou holandských slov: snuffen – znamenající větřit nebo čuchat a doezelen – což znamená podřimovat nebo klimbat. Ve svém důsledku metoda probouzí smysly, jež jsou oslovovány postupně, každý zvlášť. Děti jsou tak vedeny k chápání reality (slyšet, vidět, cítit, ochutnat, dotknout se). Je jim umožněno prožívat nejrůznější pocity (štěstí, podrážděnost, uspokojení atd.)

Dětské prožívání skutečnosti a myšlení se vyvíjí pomalu a v určitých stupních. Nejdříve dítě vnímá pomocí smyslů jen jednotlivé aspekty skutečnosti – vnímá rytmus v houpajícím se břiše matky, poslouchá údery srdce matky, vnímá hlas otce a později i zvláště příjemnou vůni matky, je prostě velkým vnímajícím orgánem. Dívá se, poslouchá a pozoruje tehdy, když se cítí jisté a v bezpečí. Téměř všechny děti, ale i dospělí mají problémy právě v prožívání tohoto magického světa. Aby tyto problémy překonávali co možná s nejmenšími obtížemi, je vhodné využívat prenatální a senzomotorickou terapii.

Prenatální terapie vede jedince do prenatálního stavu prostřednictvím muzikoterapie na vodním lůžku. Vychází z poznatků, že dítě v lůně matky vnímá především zvuky, ale také vibrace zvuků přenášených přes plodovou vodu. Senzomotorická terapie spočívá v možnosti dávkování jednotlivých vjemů optických, zvukových, hmatových, čichových ale i chuťových. Tato terapie je již tzv. vyváděním z prenatálního stavu.

Terapie jak prenatální, tak i senzomotorická je prováděna ve speciálně zařízené místnosti, která slouží pouze k těmto terapeutickým účelům.

Základ tvoří vodní lůžko, které se přizpůsobí tělu tak, že se tlak po dolehnutí na něm rovnoměrně rozdělí. Toto rovnoměrné rozdělení tělesné váhy má právě u postižených, kteří tráví většinu času vsedě nebo vleže, a kteří se nemohou pohybovat sami, obrovský význam. Hydraulický princip vodní matrace umožňuje, že páteř může zcela automaticky zaujmout své přirozené držení a krev může volně cirkulovat. Nosným rozložením na vodní matraci je snazší nejen ovládání těla, ale i koordinace pohybů. Existující tělesné schopnosti mohou být povzbuzeny, aby mnohem rychleji pronikly do vědomí. Vyhřívání řízené termostatem udržuje teplotu vody v matraci mezi 25 – 35°C. Toto stejnoměrně rozložené teplo proniká celým tělem, zrychluje tím uvolnění a zlepšuje krevní oběh. Vodní lůžko hraje důležitou roli i při přenosu zvuku a hudby. Pro sluchové vnímání je místnost vybavena hi-fi soupravou, která přenáší zvuk nejen do prostoru, ale pomocí vibrací i do vodního lůžka, vizuální vnímání je stimulováno projektorem, který promítá na zeď nejrůznější světelné efekty, bodovými světly různého zabarvení, zrcadlovou koulí, dotykovou koulí, dutými vlákny, olejovou lampou, plazmovým válcem, bublajícím vodním válcem. Uvedené světelné efekty mohou schopnější klienti ovládat sami pomocí ovládacího panelu, ostatním jsou nabízeny pedagogem. Místnost je doplněna zrcadlovou stěnou, která slouží k sebepozorování, nápodobě. Vedle uvedených podnětů jsou klientům poskytovány různé hračky a pomůcky pro rozvoj zrakové, sluchové či prostorové orientace. Lze provádět i tzv. dětskou masáž – hlazení, které předchází navození atmosféry místnosti osvětlením, hudbou, vonnými oleji. Tato terapie je velmi pozitivní a následkem bývá velké uvolnění a zklidnění.

Snoezelen může být využíván také při jisté formě rodinné terapie, kdy je terapii přítomen rodič. Přínosem je posun emoční hladiny mezi dítětem a rodičem, tedy změněné kvalitě vztahu.

Některé prvky využívané při senzomotorické terapii:

Rytmus

 • působí na zklidnění, rozvoj řeči, motoriky a grafomotoriky, nedostatek vede k vytváření pohybových stereotypů
 • muzikoterapie – rytmické skladby s přírodními zvuky
 • hra na tělo – rytmické vyťukávání na různé části těla
 • houpání na vodní posteli
 • dechová cvičení

Rozvoj tělového smyslu

 • hmatové vnímání, vnímání pohybu, rovnováhy, nedostatek tělového smyslu vede k hyperaktivitě, může ovlivnit celkový vývoj dítěte, jeho myšlení i řeč
 • kombinace hry na tělo, houpání na vodní matraci, dechová cvičení
 • dětské masáže

Působení barev

 • teplé tóny působí na smyslové vnímání – aktivizují, dodávají energii, studené tóny působí na duchovnost - zklidňují

Muzikoterapie

 • monotónní hudba – pomáhá spojení s přírodou, zklidňujícím dojmeme působí zpěv ptáků, zvuk tekoucí vody, poslech klasické, sakrální hudby zklidňuje, povznáší a dodává energii

Působení vůní

 • čichové vjemy nejvíce ze všech smyslových vjemů působí na psychický stav a naše povědomí

Celá tato terapie a jednotlivé její metody a techniky, kterých lze využít jen v dobře vybavených místnostech se nedá provádět bez toho, aby měl člověk dítě rád a přijímal ho takové jaké je.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.