Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Přijímací řízení PrŠ jednoletá a dvouletá

Informace k přijímacímu řízení

Kód oboru vzdělání Název oboru Počet přijímaných žáků
KKOV -78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 5
KKOV -78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 7

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ - ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

POŘADÍ UCHAZEČE

PŘIJAT

DŮVOD NEPŘIJETÍ

501919

1

ANO

 

491685

2

ANO

 

457315

3

NE

Přijat na více prioritní školu

528177

4

NE

Přijat na více prioritní školu

437521

5

NE

Přijat na více prioritní školu

504780

6

NE

Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

 

Uchazeč o studium na naší škole postupuje následovně

Podrobné informace můžete najít i v sekci AKTUALITY - 22. ledna 2024

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč  v termínu 1. – 20. února 2024.

Elektronická přihláška

Veškeré přílohy přihlášek je možné si ze systému stáhnout.

 • Přihlášky se budou objevovat v reálném čase tak, jak je budou zákonní zástupci mezi 1. a 20. únorem 2024 elektronicky podávat.
 • Údaje zákonného zástupce i jeho dítěte budou načtené ze základních registrů, pokud bude uchazeč přihlášen jinou osobou než zákonným zástupcem, bude zobrazeno varování.
 • Veškerá komunikace se zákonným zástupcem/uchazečem se vede v rámci systému, neposílá se žádný dopis fyzicky. Zpráva v systému má fikci doručení 10 dnů.

Přihláška formou výpisu ze systému

 • Zákonný zástupce vyplní všechny údaje o sobě i dítěti, přidá přílohy a přihlášku uloží. Vytiskne výpis s unikátním osmimístným kódem (včetně čárového kódu) pro "přepis" do systému.
 • Ředitel každé školy přepíše osmimístný kód (nebo načte čárový kód) do systému, a tím se mu objeví elektronická přihláška (při prvním přijetí proběhnou lustrace v základních registrech).
 • Dále se s takovou přihláškou pracuje stejně jako s elektronickou přihláškou.

Tiskopis

 • Zákonný zástupce uchazeče vyplní až 3, resp. 5 oborů (ve stejném pořadí) a doručí je v listinné podobě s přílohami do každé školy.
 • Nezbytné údaje o uchazeči a volbě oborů vzdělání (rodné číslo, ...) vkládá do systému škola uvedená na prvním místě, a to do 26. února 2024. Druhá a třetí škola v pořadí údaje zkontroluje (do 28. února 2024) podle své listinné přihlášky.
 • Systém vygeneruje registrační číslo uchazeče, které musí poslat zákonnému zástupci či uchazeči (buď s pozvánkou nebo samostatně) vždy ředitel první školy.
 • Neshody mezi zákonnými zástupci budou řešeny jako doposud, tzn. správní řízení se přeruší a zákonní zástupci budou vyzváni k dohodě a doložení prohlášení o dohodě, v případě neshody situaci řeší soud. Systém bude také disponovat kontrolou (zobrazí notifikaci ředitelům škol), zda u uchazečů neexistuje podání více přihlášek než tři, resp. pět (například jeden ze zákonných zástupců podá tři přihlášky v listinné podobě a druhý jiné přihlášky v elektronické podobě).

Kritéria přijímacího řízení

 • Ukončení povinné školní docházky.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 • Výsledky dosavadního studia vyjádřené průměry známek za 2. pololetí předposledního ročníku (doporučeno 8. ročníku) a prvního pololetí posledního ročníku (doporučeno 9. ročníku).
 • K přihlášce musí být doloženo vyjádření školského poradenského zařízení.
 • V případě vyššího počtu zájemců než je  počet přijímaných v příslušném oboru vzdělávání, budou upřednostněni žáci s vyšším stupněm podpůrných opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.