Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Přijímací řízení PrŠ dvouletá

Informace k přijímacímu řízení

Kód oboru vzdělání Název oboru Počet přijímaných žáků
KKOV -78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 5
KKOV -78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 5

 

Výsledky přijímacího řízení na střední školu školní rok 2023/2024 2. kolo SŠ:.pdf

 

Výsledky přijímacího řízení na střední školu školní rok 2023/2024: přijímací zkoušky na SŠ.pdf

Uchazeč o studium na naší škole postupuje následovně

 • Termín 2. kola přijímacího řízení do prvních ročníků, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2023/2024 do výše uvedených oborů vzdělání, bylo ředitelem školy vyhlášeno na pondělí  8. 6. 2023.

   

  Náležitosti přihlášky ke vzdělávání (§ 1, vyhlášky 353/2016 Sb.)

  •  Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 2. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč do 25. 5. 2023 na adresu školy

   Na přihlášce bude mít uchazeč potvrzený prospěch ze základní školy, kde plní povinnou školní docházku, prospěch je také možno doložit ověřenými  kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy.
  • Na přihlášce bude také potvrzena zdravotní způsobilost ke vzdělávání pro vybraný obor vzdělání.
  • Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (25. 5. 2023) obdrží zaregistrovaní uchazeči informativní dopis ředitele školy.
  • Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče na webových stránkách a na nástěnce umístěné ve vestibulu školy 9. 6. 2023
  • Po rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl se vzdělávat na naší škole. Nebude-li zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které se vzdělává (nejpozději do 15. 3. 2022 - §60 písm.g školského zákona), ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě místně příslušném podle trvalého bydliště.

 

 

 

 • Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy, a to nejpozději do

1. března 2023

 • Na přihlášce bude mít uchazeč potvrzený prospěch ze základní školy, kde plní povinnou školní docházku, prospěch je také možno doložit ověřenými  kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy.
 • Na přihlášce bude také potvrzena zdravotní způsobilost ke vzdělávání pro vybraný obor vzdělání.
 • Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (1. 3. 2023) obdrží zaregistrovaní uchazeči informativní dopis ředitele školy.
 • Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče na webových stránkách a na nástěnce umístěné ve vestibulu školy.
 • Po rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl se vzdělávat na naší škole. Nebude-li zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které se vzdělává (nejpozději do 15. 3. 2022 - §60 písm.g školského zákona), ostatní uchazeči si ho mohou vyzvednout na Krajském úřadě místně příslušném podle trvalého bydliště.
 • Nebudou–li obory vzdělání v 1. kole přijímacího řízení naplněny, budou podle § 60, odst.1, školského zákona vyhlášena další kola.

Kritéria přijímacího řízení

 • Ukončení povinné školní docházky – klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo ověřenou kopii  vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy.
 • Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání.
 • V případě vyššího počtu zájemců než je  počet přijímaných v příslušném oboru vzdělávání, budou upřednostněni žáci s vyšším stupněm podpůrných opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2023 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.